رنگین کمان هنر

 
 
+ چنانچه قصد کپی برداری از مطالب یا عکسهای سایت را دارید، به قسمت زیر هر مطلب جهت اجازه استفاده مراجعه کنید.
+ چنانچه تمایل دارید که اثر یا آثارتان در این سایت با حفظ کلیه حقوق به نفع خودتان، به نمایش در بیاید. لطفا برای دانستن شرایط ارسال بیوگرافی و آثار به بخش "پرسش و پاسخ" مراجعه کنید.
+ چنانچه به نام شما در این سایت صفحه ای ایجاد شده است و اطلاعات آن ناقص یا اشتباه است، لطفا برای کمک به گردآوری نام هنرمندان؛ با تکمیل یا تصحیح این اطلاعات به ما کمک کنید.
 
معرفی بخشها:
 
بخش اشخاص 
+ در حال حاضر فقط هنرمندان ایرانی، در تقسیم بندیهای مختلف.
+ توجه داشته باشید که سعی میشود بیوگرافی و فعالیتهای هنری که در این قسمت قرار میگیرد، توسط خود هنرمند نوشته شده باشد.
بخش بازیگران
تکمیل پروژه ثبت آثار بازیگران همانند پروژه ثبت فیلمها، تدریجی خواهد بود. یعنی ابتدا نام بازیگران و فیلمهای آنها به سایت اضافه میشود و بعد از ثبت کردن نام اکثر بازیگران، به تدریج نام فیلمها و نام نقش بر عهده گرفته شده و سایر اطلاعات مرتبط تکمیل خواهد شد. علت این امر این است که اگر قرار باشد ابتدا کلیه اطلاعات بازیگران در سایت بارگذاری شود و سپس به طور یکجا آزادسازی شود، ممکن است که این فرایند زمان زیادی طول بکشد.
 بخش فیلم
+ این بخش مربوط به ثبت فیلمهای ایرانی خواهد بود و در حال حاضر فقط فیلمهای بلند.
 + فقط نام فیلمهای سینمایی ثبت نخواهد شد بلکه فیلمهای ویدیوئی نیز شامل این لیست خواهد بود.
+ گردآوری نام فیلمها به صورت پایه و از اول و از روی اطلاعات بخش تیتراژ فیلمها و پوسترهای موجود آنها خواهد بود.
+ داستان بعضی از فیلمها به صورت خلاصه نوشته خواهد شد که در آینده داستان کامل اضافه میشود.
+ داستان فیلم برداشت شخصی نویسنده است.
+ تکمیل پروژه ثبت فیلمها همانند پروژه ثبت آثار بازیگران، تدریجی خواهد بود. یعنی ابتدا نام فیلم و بازیگران آن به سایت اضافه میشود و بعد از ثبت کردن اکثر فیلمها، به تدریج سال ساخت و نام نقش بازیگران و سایر اطلاعات مرتبط تکمیل خواهد شد. علت این امر این است که اگر قرار باشد ابتدا کلیه اطلاعات فیلمها در سایت بارگذاری شود و سپس به طور یکجا آزادسازی شود، ممکن است که این فرایند زمان زیادی طول بکشد.
+ در کلیه مراحل ثبت فیلمها لزوما نباید نام کلیه اشخاص و سازمانها و ... که در تیتراژ قید شده، درج شود.